28 april 2019 • Website update • Dutch Warriors in 2019: passief

Algemeen reglement

Dutch Warriors heeft een algemeen reglement dat door iedere gebruiker dient te worden nagestreefd.
Het reglement zorgt voor een eerlijke, gelijke behandeling en voor duidelijkheid en openheid.

§1   Algemeen

Dit algemeen reglement, nader te noemen 'reglement', dient te worden nagestreefd door iedere gebruiker. Hiermee wordt verstaan een ieder die gebruik maakt van een van de onderdelen van Dutch Warriors. Er wordt van gebruikers verwacht dat zij kennis hebben genomen van dit reglement, alvorens een onderdeel van Dutch Warriors te gebruiken.

§2   Wijzigingen en uitzonderingen

Coördinatoren hebben het recht het reglement op ieder moment te wijzigen. Datum laatste wijziging is te vinden onderaan dit reglement. Het is aan te bevelen op regelmatige basis het reglement zelf te controleren op wijzigingen. Indien gebruikers, na een wijziging, gebruik blijven maken van onderdelen van Dutch Warriors, gaan zij automatisch akkoord met de gemaakte wijzigingen. Beheerders zijn ten alle tijden bevoegd uitzonderingen te maken op het reglement.

§3   Versies

Indien het reglement wordt gewijzigd vervallen daarmee alle voorgaande (digitale) publicaties. De digitale versie, te vinden op de website van Dutch Warriors www.dutchwarriors.nl, is ten alle tijden leidend. Indien de digitale versie verschilt van een gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang.

§4   Gebruikers en leden

Binnen Dutch Warriors wordt er onderscheid gemaakt tussen gebruikers en leden. Om toegang te krijgen tot diverse onderdelen van Dutch Warriors moet een account worden aangemaakt op de website (gebruikers). Gebruikers kunnen zich vervolgens aanmelden voor het volledig lidmaatschap via het forum. Na goedkeuring ontvangt de gebruiker het volledig lidmaatschap (leden).

§5   Voowaarden lidmaatschap

Leden spreken de Nederlandse taal, hebben een minimum leeftijd van 14 jaar, beschikken over een (goed werkende) microfoon/headset en het programma Teamspeak. Leden zijn tijdens het lidmaatschap van Dutch Warriors niet lid van een andere clan of community, tenzij dit is gemeld en er toestemming is gegeven door een coördinator.

§6   Gebruikersnaam

Leden dienen zoveel mogelijk dezelfde gebruikersnaam te gebruiken (website, teamspeak, ingame e.d.) en voeren tijdens het lidmaatschap waar mogelijk de tag 'DW#' voor hun gebruikersnaam (DW# Gebruikersnaam). Het is enkel voor leden toegestaan de tag in combinatie met de gebruikersnaam te gebruiken. Het veranderen van de gebruikersnaam is in overleg mogelijk.

§7   Divisies

Leden kunnen zich tijdens het lidmaatschap aanmelden voor meerdere onderdelen van Dutch Warriors, ook wel divisies genoemd. Divisies staan onder het beheer van een of meerdere coördinatoren. Zij beslissen of leden worden toegelaten tot de divisie en dienen leden van deze beslissing altijd op de hoogte te stellen. Coördinatoren zijn bevoegd clanwars, funwars, of andere evenementen te organiseren.

§8   Activiteit

Binnen Dutch Warriors wordt er gewerkt met een puntensysteem. Doormiddel van dit systeem sparen leden tijdens het lidmaatschap punten (DWP). Iedere maand worden leden aan de hand van hun puntentotaal ingedeeld in de categorie Lid, Brons, Zilver of Goud. Bij langdurige inactiviteit (minimaal 4 weken) kan het lidmaatschap worden opgezegd.

§9   Gedrag

Respecteer elkaar en blijf ten alle tijden beleefd tegen medespelers, gebruikers en leden. Enige vorm van racisme, bedreigingen, discriminatie of oneerlijk spel (cheaten/hacken) resulteert in een permanente ban, waarbij het IP adres wordt opgenomen in de Blacklist.

§10   Taalgebruik

Houd met taalgebruik rekening met medespelers, gebruikers en leden. Een ieder heeft andere grenzen wat betreft taalgebruik: respecteer deze grenzen. Vermijd het gebruik van scheldwoorden en communiceer in beschaafd Nederlands. Herhaaldelijk schelden met ernstige ziekten kan resulteren in een permanente ban waarbij het IP adres wordt opgenomen in de Blacklist.

§11   Contributie

Dutch Warriors verplicht leden niet tot het betalen van contributie. Eens per kwartaal (drie maanden) wordt leden gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Leden die een vrijwillige bijdrage leveren ontvangen als dank het Premium-lidmaatschap. Donaties worden nooit terug betaald.

§12   Plaatsen van content

Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueelgeoriënteerde of andere inhoud die in strijd is met internationale wetten. Plaats berichten in Algemeen Beschaafd Nederlands (geen Br33z4h of MSN-taal) en gebruik geen beheerders gedrag, vraag dus niet om een sluiting van een onderwerp etc. Beheerders hebben het recht op ieder moment een bericht/afbeelding te bewerken, te verwijderen, te verplaatsen, of te sluiten.

§13   Gegevensopslag

Gebruikers staan toe dat hun informatie in een database wordt opgeslagen. Noch Dutch Warriors, noch phpBB zijn verant- woordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden. Dutch Warriors kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade. Zie ook de Disclaimer.

§14   Verwijdering

Dutch Warriors verwijderd geen accounts of reeds geplaatste content op verzoek. Soortgelijke verzoeken worden derhalve dan ook niet gehonereerd. In enkele gevallen kan een coördinator op diens afweging besluiten een bericht of account te wijzigen.

§15   Voorwaarden evenementen

Tijdens evenementen zijn naast het algemeen reglement ook een aantal algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden dienen te worden nagestreefd door iedere deelnemer. Met deelnemer wordt verstaan een ieder die fysiek aanwezig is op het evenement, met intentie tot deelname of bezoek. Er wordt van deelnemers verwacht dat zij kennis hebben genomen van deze voorwaarden alvorens deel te nemen aan een evenement.

15.1   Organisatie
De organisatie van het evenement, hiermee wordt verstaan het lid of de leden die het evenement binnen Dutch Warriors organiseren, zijn ten alle tijden bevoegd uitzonderingen te maken op de voorwaarden.

15.2   Inschrijving
Inschrijven voor een evenement kan via de website (forum/kalender). Indien adres- en/of contactgegevens van deelnemers benodigd zijn (bijvoorbeeld voor reservering) kan deelnemers worden gevraagd deze kenbaar te maken bij de organisatie middels een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is te downloaden via de website van Dutch Warriors. Deelnemers gaan bij inschrijving ten alle tijden akkoord met de voorwaarden.

15.3   Leeftijd
Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar. Ter controle van de leeftijd kunnen deelnemers door de organisatie worden verplicht om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Van de minimum leeftijdsgrens kan worden afgeweken mits dit duidelijk wordt vermeld.

15.4   Reservering en betaling
Indien voor een evenement een reservering verreist is, dienen deelnemers het bedrag voor deelname zo spoedig mogelijk over te maken naar het overeengekomen rekeningnummer. De betalingen vormen het budget van het evenement waarvan de kosten door de organisatie worden betaald. Derhalve is het niet mogelijk na betaling het inschrijfgeld terug te krijgen. Inschrijving is na betaling altijd definitief.

15.5   Aansprakelijkheid
Dutch Warriors, organisatie en deelnemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van deelname of bezoek aan het evenement. Deelnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor andermans daden en de gevolgen daarvan. Deelname is geheel op eigen risico.

15.6   Schade
Schade veroorzaakt aan andermans eigendommen of schade veroorzaakt aan materieel van derden, wordt op de schademaker verhaald, tenzij dit door de deelnemers anders wordt overeengekomen.

15.7   Gedrag
Het is verboden zich op het evenement te gedragen op een wijze welke door deelnemers als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Aanwijzingen van de organisatie dienen ten tijde van het evenement ten alle tijden opgevolgd te worden. Bij overtreding of wangedrag wordt deelname aan het evenement door de organisatie beëindigd.

15.8   Alcohol
Alcoholische dranken zijn tijdens het evenement toegestaan, met dien verstande dat deze enkel genuttigd mogen worden door personen van 18 jaar of ouder. Drink daarbij met mate. Deelnemers die onder invloed van alcohol overlast veroorzaken zullen van het evenement worden verwijderd.

15.9   Wapen en drugsbezit
Het gebruik of bezit van drugs of enig ander illegaal verdovend middel, evenals het bezit of voorhanden hebben van een wapen, is verboden. Bij overtreding wordt deelname aan het evenement door de organisatie beëindigd en wordt de politie ingeschakeld.

15.10   Media
Tijdens het evenement kunnen foto's en/of filmpjes worden gemaakt welke na afloop op de website van Dutch Warriors worden geplaatst. Deelnemers stemmen in met het gebruik van de gemaakte foto's/filmpjes, zelfs indien de deelnemer op de foto/film herkenbaar is.

15.11   LAN party's
Het is verboden ten tijde van het evenement onrechtmatig toegang te verschaffen tot apparatuur van bezoekers, deelnemers, organisatie of derden. Het is tevens verboden illegale hard/software aan te bieden op wat voor manier dan ook.

15.12   Beëindiging van deelname
Het is de organisatie vrij om, zonder opgave van reden, deelnemers te weren en/of van het evenement te verwijderen. Indien een deelnemer wordt verwijderd vanwege het overtreden van de bepalingen in het regelement, voorwaarden, de Nederlandse wet, hetzij door beslissing van de organisatie, verliest de deelnemer enig recht op restitutie van het betaalde bedrag voor deelname. Verwijdering kan tevens leiden tot uitsluiting van verdere en toekomstige deelname.

Laatste wijziging was op 20 maart 2016.